"...Valamikor, az õsidõk homályában,még a --> BBS korszak virágzása idején, amikor az  -->Internet még kevesek kiváltsága - az akkori kor közkeletû mondása szerint:Úri huncutság- volt, az elektronikus világ távoli szegletén megszületett a fantázia bolygója Solaria, amelyet ma már, az ugyanilyen nevû valós bolygótól megkülönböztetésül ÕsSolariának nevezünk..."

"...ÕsSolaria megalapítója egy -->Indy - más források szerint Juhász György - néven említett kultúrhérosz volt..."*

"...Az új bolygót a földi idõszámítás szerinti 1995-1996-os években íróvénájú humanoidok foglalták el, akik
gondolataikat a  -->faxadatbank nevû röpiratterjesztõ szolgáltatás segítségével juttatták el a fantáziaéhes közönség számára. Ezeket a dokumentumokat sokáig a történelemtudomány számára elveszettnek hitték, de egy -  a Solaria bolygó történelmét, annak adatbankjában kutató - expedíció pár évvel ezelõtt váratlanul rábukkant ezekre a dokumentumokra. Ma már ezeket a dokumentumokat õstörténetünk egyik legjelentõsebb leleteként tartjuk számon.
Bár a dokumentumok több helyen megsérültek, itt ott szinte olvashatatlanok, mégis a leghitelesebben tolmácsolják õseink gondolatvilágát, és betekintést engednek mindennapi életükbe, örömeikbe és gondjaikba..."*

...Az ÖsSolaria dokumentumai a nagyközönség számára az alábbi helyen érhetõk el a nagyközönség számára:

ÕsSolaria*

"...a késõbbiek során Solaria felköltözött az Internetre, és ezzel új dimenziókat nyitott meg a --> magyar tudományos-fantasztikus irodalomban..."*

"...A késõbbi korok zûrzavaros történelme folyamán..."*

"...ma még nem tudjuk eldönteni, hogy Õssolariának mennyiben volt hatása Solaria bolygója alapítására...
...A forrásokban több helyütt az Isaac Asimov megnevezéssel találkozunk - jelenleg nem tudjuk, hogy egy másik kultúrhéroszt, vagy emberek egy csoportját jelölték-e ezzel - amelynek köze lehetett, mind az ÕsSolaria mind Solaria létrejöttéhez..."*

*részletek az Encyklopedia Galactica 130. kiadásából.
 A szócikkeket Györgyi Ákos készítette.2002.01.23